ثبت نام خدام

ثبت نام خدام

تاریخ
آیا تجربه همکاری در مورد خدمت رسانی به زائرین را داشته اید؟(Required)
در چه زمینه ای آمادگی همکاری دارید؟(Required)
سلامت جسمانی شما درچه وضعیتی می باشد؟(Required)

جهت حضور در حسینیه چه مدت آمادگی دارید؟(Required)
زمان حضور در مراسم ایام مختلف؟(Required)