بازه زمانی رزرو حسینیه

بازه زمانی رزرو حسینیه

توضیحاتی در مورد بازه زمانی رزرو حسینیه؛توسط مدیریت مجموعه، آقای پرهیزکار